top of page
Open Site Navigation
Reguleringsplan for Berganeset, Orkland kommune

Planområde er på ca. 108 daa. Planen skal i hovedsak tilrettelegge for industri-utbygging på oppfylte arealer ved sjøen. I tillegg er det regulert en tomt til «Vikingeanlegg» samt avsatt areal til grønnstruktur-friluftsområde.

Oppdragsgiver: Orkland kommune

2021

Vår funksjon: Reguleringsarkitekt

Reguleringsplan Stubban boligområde, Orkland kommune

Planområde er på ca. 74 daa. Det er regulert 26 boligtomter med tilhørende adkomstveier, lekeplasser, friområder mm. Deponiområde for rene masser fra boligfeltet er også medtatt i planen.

Oppdragsgiver: Grøtjord og Wuttudal Maskin AS

2021

Vår funksjon: Reguleringsarkitekt

Reguleringsplan for Fillan Næringspark, Hitra kommune

Sentralt næringsområde på Hitra. Regulering av kombinerte næringsformål; kontor/ industri/forretning/tjenesteyting med tilhørende infrastruktur. Planområde på ca 160 daa.

Oppdragsgiver: Kama Eiendom AS, Hitra Anleggsservice AS, Lervåg
Eiendom AS

2020

Vår funksjon: Reguleringsarkitekt

Reguleringsplan for deler av Losjevegen, Melhus kommune

Reguleringsplan for ny blokkbebyggelse i Melhus sentrum. Fortettingsprosjekt med rivning av eksisterende bolighus og oppføring av ny blokkbebyggelse i 4 etasjer og over 40 nye boenheter.

Oppdragsgiver: Losjevegen Park AS

2020

Vår funksjon: Reguleringsarkitekt

Reguleringsplan Vormstad bolig- og næringsområde

Planområde er på ca. 60 dekar og er i hovedsak regulert til bolig og kombinert forretning/kontor/industri med tilhørende infrastruktur. Planlagt ca 44 nye leiligheter og ca 30 dekar til næringsformål.

Oppdragsgiver: Toralf Larson og Torleif Moe

2020

Vår funksjon: Reguleringsarkitekt

Reguleringsplan for Heggåsen Hitra kommune

Regulering av nytt boligområde med 23 nye boligtomter samt småbåthavn. Planområdet har en størrelse på ca 170 m2 og inneholder også eksisterende boligområde og infrastruktur.

Oppdragsgiver: EK-Holding AS

2019 – 2020

Vår funksjon: Reguleringsarkitekt

Reguleringsplan for Leirvågen Hitra kommune

Planområde på ca. 162 daa. Reguleringsplan inkludert ROS og forenklet KU. Meget omfattende plan med blant annet regulering av blokkbebyggelse, småhusbebyggelse, næringsbebyggelse, småbåthavn, naust, nærmiljøanlegg, molo med tilhørende infrastruktur som vei, fortau, gsv og uteområder. Planen omfatter blant annet tema som fylling i sjø, stormflo, vind, kulturminner og støy.

Oppdragsgiver: Lervåg Eiendom AS

2019 - 2020

Vår funksjon: Reguleringsarkitekt

Reguleringsplan Tråsåvika camping

Regulering av eksisterende campingplass. Av viktige tema som har vært berørt er fareområder for skred og steinsprang samt kulturminner. Har også gjort vurderinger av eksisterende avløpsanlegg ink. vurderinger av resipient.

Oppdragsgiver: Tråsåvika Camping

2020

Vår funksjon: Reguleringsarkitekt

Reguleringsplan for Siholmen Frøya kommune

Planområde på ca. 24,8 daa. Reguleringsplan inkludert ROS. Meget omfattende plan med regulering av sjønær sentrumsbebyggelse (80 boenheter + næring), småbåthavn med 100 plasser, kai, molo og næringsbebyggelse med tilhørende infrastruktur som vei, fortau og farled. Planen omfatter blant annet tema som fylling i sjø, forurenset grunn, riving av eksisterende bebyggelse, vurdering av skipsstøt, stormflo, vind og støy.

Oppdragsgiver: Siholmen AS

2019 – 2020

Vår funksjon: Reguleringsarkitekt

Reguleringsplan utvidelse Bjørklihaugen Steinbrudd

Planområde på ca. 98 daa. Utvidelse av eksisterende steinbrudd med 24 daa. Stort fokus på naturverdier samt visuelle kvaliteter.

Oppdragsgiver: Steinli Grus AS

2020

Vår funksjon: Reguleringsarkitekt

Reguleringsplan Wesselekra Heim kommune

Planområde på ca 44 daa. Reguleringsplan inkludert ROS. Utbygging av ca. 100 nye boenheter med tilhørende infrastruktur som vei, gatetun, fortau, GSV og uteoppholdsområder. Kombinert bolig og næringsbebyggelse i deler av planområdet. Eksisterende næringsvirksomhet som kjøpesenter inngår i plan. Planen omfatter blant annet tema som stormflo, støy, vurdering av trafikk, parkeringshus og sentrumsutvikling.

Oppdragsgiver: Industriveien 5 Hemne AS

2019 – 2020

Vår funksjon: Reguleringsarkitekt

Endring av reguleringsplan for Langvatnet og Svartsætra, Orkland kommune

Regulering av hytteveier i eksisterende hytteområde på ca 138 daainkludert ROS. Fokus på skånsom utbygging av vei, med færrest mulig naturinngrep i et krevende område med mye myr og våtmark.

Oppdragsgiver: Svartsætra hytteforening

2019 – 2020

Vår funksjon: Reguleringsarkitekt

Reguleringsplan for Øvre Midtsian gnr. 21 bnr. 245, 261 m.fl, Frøya kommune

Planområde på ca. 3,6 daa. Reguleringsplan inkludert ROS. Regulert til boligbebyggelse, inkludert infrastruktur.

Oppdragsgiver: Skagan Utvikling AS

2019 – 2020

Vår funksjon: Reguleringsarkitekt

KU – Reguleringsplan for Linkjeldåsen steinbrudd, Meldal kommune

Forenklet KU i forbindelse med regulering av steinbrudd i LNFR-område. Tema som for KU; naturmangfold og vassdrag, forurensning, friluftsliv, transport, grunnforhold og andre naturgitte forhold, jord- og skogbruk, landskap.

Oppdragsgiver: Borch Energi og Landskap

2019

Vår funksjon: Konsulent

Reguleringsplan for Njardarplass gnr. 4 bnr. 40 m.fl. Orkdal kommune

Planområde på ca. 3,6 daa. Reguleringsplan inkludert ROS. Regulert til boligbebyggelse, inkludert infrastruktur som veg, gang- og sykkelveg, fortau og separat sykkelveg.

Oppdragsgiver: Bosystem AS

2019

Vår funksjon: Reguleringsarkitekt

Reguleringsplan for Bakktun gnr 122 bnr 36, Hitra kommune

Tilrettelegge for boligbygging med tilhørende infrastruktur i området Sandstad på Hitra. Planområde på ca 4,5 daa. Reguleringsplan inkludert ROS.

Oppdragsgiver: Lervåg Eiendom AS

2019

Vår funksjon: Reguleringsarkitekt

Reguleringsplan boligfelt Lysthusflata, Orkdal kommune

Planområde er på ca. 255 dekar og er i hovedsak regulert til boligformål med tilhørende infrastruktur. Tilrettelagt for ca 100 nye boenheter.

Oppdragsgiver: Joplassen utvikling AS

2019

Vår funksjon: Reguleringsarkitekt

Reguleringsplan for Moan, gnr 17 bnr 8 m.fl. Orkdal kommune

Planområde på ca. 4,9 daa. Reguleringsplan inkludert ROS og skisseprosjekt. Regulert til boligbebyggelse inkludert infrastruktur som adkomstveg, gang- og sykkelveg og parkering.

Oppdragsgiver: Dag Olav Løseth og Marthe Steien Løseth

2019

Vår funksjon: Reguleringsarkitekt

Reguleringsplan Rådhustoppen på Sistranda, Frøya kommune

Planområde er på ca. 7 dekar og er regulert til kombinert bolig/forretning med tilhørende adkomstvei og fortau. Planlagt ca 40 nye leiligheter, samt parkeringskjeller og forretningsareal.

Oppdragsgiver: Utvær AS

2019

Vår funksjon: Reguleringsarkitekt

Reguleringsplan for nytt sykehjem på Åse, Andøy kommune

Planområde er på ca. 23 dekar og er regulert til tjenesteyting og LNFR-formål. Planen skal tilrettelegge for bygging av nytt sykehjem på Åse.

Oppdragsgiver: Andøy kommune

2019

Vår funksjon: Reguleringsarkitekt

Reguleringsplan Dyrøy fergeleie, Frøya kommune

Planområde er på ca. 16 dekar og er i hovedsak regulert til samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, naustområde, havneområde i sjø og småbåthavn. Planen skal bla.a. tilrettelegge for flere parkeringsplasser, bedre trafikksikkerhet og ny snuplass for buss.

Oppdragsgiver: Frøya kommune

2018

Vår funksjon: Reguleringsarkitekt

Reguleringsplan for Laksøra på Orkanger, Orkdal kommune

Regulering av ca 230 daa. Kombinert bebyggelse -forretning/næring, grønnstruktur, samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, LNFR og bruk og vern av sjø og vassdrag. Næringsarealene åpner for lettere industri, håndverk, lager, bensinstasjon/ vegserviceanlegg, transportvirksomhet, kontor til egen virksomhet og forretninger for plasskrevende varer.

Oppdragsgiver: Orkdal kommune

2018

Vår funksjon: Reguleringsarkitekt

Reguleringsplan/omregulering av barnehagetomt, Midtre Gauldal kommune

Planområde er på ca. 7 dekar. Regulert til konsentrert boligbebyggelse med tilhørende adkomstvei og lekeplass.

Oppdragsgiver: Midtre Gauldal kommune

2018

Vår funksjon: Reguleringsarkitekt

Reguleringsplan for Sagmoen på Gåsbakken, Melhus kommune

Planområde er på ca. 5 dekar. Regulert til konsentrert boligbebyggelse med
tilhørende adkomstvei.

Oppdragsgiver: Roar Kulbrandstad

2017

Vår funksjon: Reguleringsarkitekt

Reguleringsplan Nordhamarvik gravplass

Reguleringsplan for utvidelse Norhamarvika gravplass. Området er planlagt regulert til grav- og urnelund, parkeringsplass og hensynssone rundt gravhaug. Reguleringsområdet er på ca. 50 dekar.

Oppdragsgiver: Frøya kommune

2017

Vår funksjon: Reguleringsarkitekt

Reguleringsplan Bergheia høydebasseng, Frøya kommune

Planområde er på ca. 16 dekar. Regulert til vannforsyningsformål med tilhørende adkomstvei.

Oppdragsgiver: Frøya kommune

2017

Vår funksjon: Reguleringsarkitekt

Reguleringsplan

Reguleringsplan for eiendom gnr. 10 bnr. 74 og 426 i Evjensbakkan på Orkanger. Formål med planarbeidene er å tilrettelegge for bygging av 3-4 boliger i feltet. Etablering av ny felles avkjørsel samt lekeplass. Området er på ca. 2,7 dekar.

Oppdragsgiver: Evjen Geir

2016

Vår funksjon: Reguleringsarkitekt

Reguleringsplan for Pipelife Surnadal

Reguleringsplan for Syltbakken i Surnadal. Formålet med omreguleringen er bedre utnyttelse av eiendommen ved å kunne oppføre en høyere bebyggelse på deler av området. Reguleringsområdet er på ca. 23 dekar.

Oppdragsgiver: Pipelife Norge AS

2016

Vår funksjon: Reguleringsarkitekt

Reguleringsplan Bremnestuva høydebasseng

Reguleringsplan for nytt høydebasseng. Området reguleres til byggeområde for vannforsyningsanlegg. I tillegg inngår eksisterende adkomstvei opp til anlegget i planområdet og bedre tilrettelegging for turmål/utkikkspost. Reguleringsområdet er på ca. 6 dekar.

Oppdragsgiver: Frøya kommune

2016

Vår funksjon: Reguleringsarkitekt

Reguleringsplan for boligområde på Sistranda i Frøya kommune

Planområde er på ca. 7 dekar. Regulert til boligformål med tilhørende adkomstvei og fortau.

Oppdragsgiver: Frøya kommune

2016

Vår funksjon: Reguleringsarkitekt

Reguleringsplan for boligområde, Selbekken i Agdenes kommune

Reguleringsplan for boligfelt på eiendommen gnr. 89 bnr. 6, Selbekken i Lensvik. Planområdet er på 7,9 dekar, 13 boligtomter.

Oppdragsgiver: John G. Selbekk

2015

Vår funksjon: Reguleringsarkitekt

Reguleringsplan Coop Fannrem

Reguleringsplan for eiendom gnr. 18 bnr. 113 på Fannrem.
Reguleringsplanen skal klargjøre for bygging av ny Coop Extra-butikk med ny avkjørsel fra Orkdalsveien. Reguleringsområdet er på ca. 20 dekar.

Oppdragsgiver: Coop Orkla Møre

2015

Vår funksjon: Reguleringsarkitekt

Reguleringsplan fiskehytter Kanalhølen i Orkdal

Reguleringsplan for eiendommen gnr. 85 bnr. 1 ved Kanalhølen på Svorkmo. Hensikten med reguleringsarbeidene er å tilrettelegge for bygging av fiskehytter ved elva Orkla. Reguleringsområdet er på ca. 65 dekar.

Oppdragsgiver: Kanalhølen Orkla AS

2015

Vår funksjon: Reguleringsarkitekt

Reguleringsplan utvidelse næringsområde

Reguleringsplan for eiendommene gnr. 18 bnr. 143,21 m.fl. Formål for planene er at bedriften Orkel AS ønsker å utvide sin virksomhet. Området vil i all hovedsak bli regulert til næringsformål. Planområdet er på ca. 63 dekar.

Oppdragsgiver: Orkel AS

2015

Vår funksjon: Reguleringsarkitekt

Reguleringsplan for Orkel AS i Orkdal kommune

Planområde er på ca. 60 dekar. Regulert til næringsformål og kjørevei.

Oppdragsgiver: Orkel AS

2015

Vår funksjon: Reguleringsarkitekt

Reguleringsplan for nytt boligfelt, Hegglia i Skaun kommune

Reguleringsplan for nytt boligfelt for 12 nye boligtomter med tilhørende infrastruktur.

Oppdragsgiver: Anders Krogset

2013-2014

Vår funksjon: Reguleringsarkitekt

Reguleringsplan for nytt boligfelt, Lystad i Agdenes kommune

Reguleringsplan for nytt boligfelt på eiendommen gnr. 5 bnr. 7, Lystad i Agdenes kommune. 15 nye boligtomter med tilhørende infrastruktur.

Oppdragsgiver: Alf Lystad

2014

Vår funksjon: Reguleringsarkitekt

Planprogram og reguleringsplan for utvidelse av Orkanger Havn, Orkdal kommune

Utvidelse av Orkanger Havn. Planområde på ca. 120 dekar.

Oppdragsgiver: Trondheimsfjorden Interkommunale Havn

2012-2014

Vår funksjon: Reguleringsarkitekt

Reguleringsplan for nytt boligfelt, Vormstad i Orkdal kommune

Reguleringsplan for nytt boligfelt for ca. 40 nye boenheter med tilhørende infrastruktur.

Oppdragsgiver: Vormstad Eiendom AS

2014

Vår funksjon: Reguleringsarkitekt

Reguleringsplan for sentrums og boligområde, Rosenvik i Orkdal kommune

Reguleringsplan for sentrums- og boligfelt på eiendommen gnr. 5 bnr. 355, 354 m.fl., Rosenvik i Orkdal kommune. Planområdet er på 12 dekar regulert til sentrumsformål og boligformål.

Oppdragsgiver: Orkdal kommune

2014

Vår funksjon: Reguleringsarkitekt

Reguleringsplan for Grønøra Næringspark

Planområdet er på ca 31 dekar og ligger på sørenden av Grønøra Industriområde på Orkanger. Området er i dag bebygd med industri- og kontorbygg. Hensikten med reguleringen var å få tydeligere rammer for hvilke virksomheter som kan tillates i området. Det vil være viktig å få tilpasset reguleringsformålet for eiendommen etter den faktiske bruken av området i dag, og samtidig få tilpasset planbestemmelsene slik at de er mer presise og forutsigbare med hensyn til fremtidig bruk av eiendommen.

Oppdragsgiver: Grønøra Næringspark AS

2012-2013

Vår funksjon: Reguleringsarkitekt

Reguleringsplan for Dolmøy Næringsområde

Planområdet er på ca 100 dekar og ligger like nord for ungdomshuset på Dolmøy i Hitra kommune. Området grenser mot Fv 714 i sør og øst. Området ønskes regulert til kombinert formål: næring/kontor/lettere industri.

Oppdragsgiver: El-Konsult Holding AS

2012-2013

Vår funksjon: Reguleringsarkitekt

Aaremsanden hyttefelt

Planområdet er på ca 270 dekar og grenser til Aaremsanden hyttefelt i nordøst. Hensikten med planarbeidene er å tilrettelegge for bygging av fritidsboliger på eiendommen. Området ligger nordvestlig vendt med fin utsikt ut mot sjøen. Totalt er det planlagt 57 nye tomter innenfor området.

Oppdragsgiver: Handberg Maskin og Transport AS

2012-2013

Vår funksjon: Reguleringsarkitekt

Reguleringsplan for Orkdal Sparebank, gnr. 5 bnr. 353 Orkanger

Planområdet omfatter eiendommen Orkanger med tilgrendsende fortau mot
kommunale veger. Ved å utarbeide en ny reguleringsplan for tomta ønsket en å få
åpnet opp for å bygge høyere enn den gamle planen tillot og få åpnet opp for å
kunne ha boliger i deler av 1.etasje. Videre var det viktig at en gjennom planarbeidene fikk tilpasset en arealbruk som var i tråd med overordnet planverk.

Oppdragsgiver: Orkdal Sparebank

2011-2012

Vår funksjon: Reguleringsarkitekt

Reguleringsplan Grønøra 1 AS

Planområdet ligger på Grønøra sør på Orkanger, sørvest for krysset, Grønørveien/tverrankomsten. Området er bebygd med et større næringsbygg - «Grønøra 1». Hensikten med omreguleringen var å tilrettelegge for at det på eiendommen skulle kunnes etableres annen virksomhet enn industri.
Det var viktig å få tilpasset reguleringsformålet etter den faktiske bruken av
eiendommen, og samtidig få tilpasset planbestemmelsene slik at de ble
presise og forutsigbare med hensyn til den fremtidige bruken av eiendommen.

Oppdragsgiver: Rishaug Eiendom AS

2010-2011

Vår funksjon: Reguleringsarkitekt

Reguleringsplan for næringseiendom Grønøra, G1-bygget, Orkanger

Regulering av tomt på ca 10 dekar til næringsformål. I tillegg til næringsformål omfatter planen nødvendig grøntareal og gang- og sykkelvei. Sammen med planen er det også utarbeidet en risiko- og sårbarhetsanalyse.

Oppdragsgiver: Rishaug Eiendom AS

2011

Vår funksjon: Reguleringsarkitekt

Reguleringsplan for Vemyrtoppen, Bjørnli, Meldal

Planområdet omfatter tomta til tidligere Folkets hus (revet) og området sørover mot fylkesveg 486, Bjørnliveien i Meldal kommune. Boligområde med barnehagetomt på ca 40 dekar. Planen viser 10 nye boligtomter, barnehagetomt og 1 eksisterende boligtomt. Sammen med planen er det også utarbeidet en risiko- og sårbarhetsanalyse.

Oppdragsgiver: Chr. Salvesen & Chr. Thams AS

2011

Vår funksjon: Reguleringsarkitekt

Reguleringsplan for omsorgsboliger ”Endelig heim”, Orkanger

Regulering av område på ca 10 dekar for utbygging av omsorgsboliger med tilhørende uteareal og gang- og sykkelveier. Sammen med planen er det også utarbeidet en risiko- og sårbarhetsanalyse.

Oppdragsgiver: Orkdal kommune

2011

Vår funksjon: Reguleringsarkitekt

Reguleringsplan for Kleivan boligfelt, Fannrem

Nytt boligfelt på ca 100 dekar med tilhørende leke- og uteareal. Feltet skal bygges ut med terrassehus, kjedede eneboliger og frittliggende eneboliger. Det er utarbeidet en risiko- og sårbarhetsanalyse.

Oppdragsgiver: Byggsystem AS

2011

Vår funksjon: Reguleringsarkitekt

Reguleringsplan, utvidelse av småbåthavn Aaremmen i Agdenes kommune – nye båtplasser og parkeringsarealer

Planområdet ligger på Aarem, gnr. 108 bnr. 2 i Agdenes kommune, og ligger delvis i strandsonen og i sjøen. Området grenser mot Rv 710 i vest.
Utvidelse av småbåthavn med 80 nye båtplasser og parkeringsarealer. Planområdet er totalt på ca 19 dekar. Sammen med planen er det også utarbeidet en konsekvensutredning og en risiko- og sårbarhetsanalyse.

Oppdragsgiver: Handberg Maskin AS

2010

Vår funksjon: Reguleringsarkitekt

Våre referanser

bottom of page